Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2020, năm A

1480

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

1-6 10 Đ-Tr Thứ Hai. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Pr 1,2-7; Tv 90,1-2.14-15ab.15c-16; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
2 11 X Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2 Pr 3,12-15a.17-18; Tv 89,2.3-4.10.14 và 16; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
3 12 Đ Thứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-3.6-12; Tv 122,1b-2ab.2cdef; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
4 13 X Thứ Năm đầu tháng. 2 Tm 2,8-15; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
5 14 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 3,10-17; Tv 118,157.160.161.165.166.168; Ga 14,23; Mc 12,35-37.
6 15 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2 Tm 4,1-8; Tv 70,8-9.14-15ab.16-17.22; Mt 5,3; Mc 12,38-44.
7 16 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52.53.54.55 *; 2 Cr 13,11-13; x. Kh 1,8; Ga 3,16-18.
8 17 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 V 17,1-6; Tv 120,1bc-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
9 18 X Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 V 17,7-16; Tv 4,2-3.4-5.7b-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
10 19 X Thứ Tư. 1 V 18,20-39; Tv 15,1-2ab.4.5ab và 8.11; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
11 20 Đ Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 1 V 18,41-46; Tv 64,10.11.12-13; Ga 13,34; Mt 5,20-26 (hay lễ về thánh tông đồ: Cv 11,21b-26; 13,1-3; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13).
12 21 X Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
13 22 Tr Thứ Bảy. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 19,19-21; Tv 15,1b-2a và 5.7-8.9-10; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
14 23 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51; Ga 6,51-58.
15 24 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 1 V 21,1-16; Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
16 25 X Thứ Ba. 1 V 21,17-29; Tv 50,3-4.5-6ab.11 và 16; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
17 26 X Thứ Tư. 2 V 2,1.6-14; Tv 30,20.21.24; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
18 27 X Thứ Năm. Hc 48,1-14; Tv 96,1-2.3-4.5-6.7; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
19 28 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; Tv 102,1-2.3-4.[6-7.] 8 và 10; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).
20 29 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
21 1-5 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14 và 17.33-35; Rm 5,12-15; Ga 15,26b-27a; Mt 10,26-33. (Không cử hành lễ Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ).
22 2 X Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 V 17,5-8.13-15a.18; Tv 59,3.4-5.12-13; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
23 3 X Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Tv 47,2-3ab.3cd-4.10-11; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.

24 4 Tr Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
25 5 X Thứ Năm. 2 V 24,8-17; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Ga 14,23; Mt 7,21-29.
26 6 X Thứ Sáu. 2 V 25,1-12; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Mt 8,17; Mt 8,1-4.
27 7 X Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Lam 2,2.10-14.18-19; Tv 73,1b-2.3-5.6-7.20-21; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
28 8 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; 1 Pr 2,9; Mt 10,37-42. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.

29 9 Đ Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
30 10 X Thứ Ba. Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma (Đ). Am 3,1-8; 4,11-12; Tv 5,4b-6a.6b-7.8; Tv 129,5; Mt 8,23-27.