Lịch Phụng Vụ Tháng 07.2021, năm B | Tâm Thành

928

Tâm Thành biên soạn

THÁNG BẢY 2021 – Năm B

Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bằng hữu xã hội

Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

1-7 22 X Thứ Năm đầu tháng. St 22,1b-19; Tv 113B,1-2.3-4.5-6.8-9; 2 Cr 5,19; Mt 9,1-8.
2 23 X Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Tv 105,1b-2.3-4a.4b-5; Mt 11,28; Mt 9,9-13.
3 24 Đ Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 116,1bc.2; Ga 20,29; Ga 20,24-29.
4 25 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 2,2-5; Tv 122,1-2a.2bc.3-4; 2 Cr 12,7-10; x. Lc 4,18; Mc 6,1-6 *. (Không cử hành lễ Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha).
5 26 X Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 28,10-22a; Tv 90,1-2.3-4.14-15ab; x. 2 Tm 1,10; Mt 9,18-26.
6 27 X Thứ Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 32,23-33; Tv 16,1b.2-3.6-7ab.8b và 15; Ga 10,14; Mt 9,32-38.
7 28 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Tv 32,2-3.10-11.18-19; Mc 1,15; Mt 10,1-7.
8 29 X Thứ Năm. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Mc 1,15; Mt 10,7-15.
9 30 X Thứ Sáu. Thánh Augustinô Triệu Vinh, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). St 46,1-7.28-30; Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40; Ga 16,13a; 14,26d; Mt 10,16-23.
10 1-6 X Thứ Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Tv 104,1-2.3-4.6-7; 1 Pr 4,14; Mt 10,24-33.
11 2 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Ep 1,3-14 (hay 1,3-10); x. Ep 1,17-18; Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ Thánh Bênêđictô, viện phụ).
12 3 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 5,10; Mt 10,34—11,1.
13 4 X Thứ Ba. Thánh Henricô (Tr). Xh 2,1-15a; Tv 68,3.14.30-31.33-34; Tv 94,8; Mt 11,20-24.
14 5 X Thứ Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Xh 3,1-6.9-12; Tv 102,1b-2.3-4.6-7; x. Mt 11,25; Mt 11,25-27.
15 6 Tr Thứ Năm. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 3,13-20; Tv 104,1 và 5.8-9.24-25.26-27; Mt 11,28; Mt 11,28-30.
16 7 X Thứ Sáu. Đức Mẹ Núi Carmêlô (Tr). Xh 11,10—12,14; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; Ga 10,27; Mt 12,1-8.
17 8 X Thứ Bảy. Xh 12,37-42; Tv 135,1 và 23-24.10-12.13-15; 2 Cr 5,19; Mt 12,14-21.
18 9 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 2,13-18; Ga 10,27; Mc 6,30-34.
19 10 X Thứ Hai. Xh 14,5-18; Xh 15,1bc-2.3-4.5-6; Tv 94,8; Mt 12,38-42.
20 11 X Thứ Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 14,21—15,1; Xh 15,8-9.10 và 12.17; Ga 14,23; Mt 12,46-50.
21 12 X Thứ Tư. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28; [ngoài KT]; Mt 13,1-9.
22 13 Tr Thứ Năm. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4b (hay 2 Cr 5,14-17); Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; [ngoài KT]; Ga 20,1-2.11-18.
23 14 X Thứ Sáu. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Xh 20,1-17; Tv 18,8.9.10.11; x. Lc 8,15; Mt 13,18-23.
24 15 X Thứ Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 24,3-8; Tv 49,1b-2.5-6.14-15; Gc 1,21bc; Mt 13,24-30.
25 16 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,42-44; Tv 144,10-11.15-16.17-18; Ep 4,1-6; Lc 7,16; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ).
26 17 Tr Thứ Hai. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Tv 105,19-20.21-22.23; Gc 1,18; Mt 13,31-35 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Tv 131,11.13-14.17-18; x. Lc 2,25c; Mt 13,16-17).
27 18 X Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Tv 102,6-7.8-9.10-11.12-13; [ngoài KT]; Mt 13,36-43.
28 19 X Thứ Tư. Xh 34,29-35; Tv 98,5.6.7.9; Ga 15,15b; Mt 13,44-46.
29 20 Tr Thứ Năm. Thánh Martha. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ga 8,12; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).
30 21 X Thứ Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Tv 80,3-4.5-6ab.10-11ab; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.
31 22 Tr Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17; Tv 66,2-3.5.7-8; Mt 5,10; Mt 14,1-12.