Dẫn giải dụ ngôn đại tiệc hay tiệc hoàng gia | Sổ tay Giáo Lý Viên

773

Dụ ngôn về đại tiệc hay tiệc hoàng gia được kể trong Phúc Âm Luca 14:15-24 mang ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay. Gọi là đại tiệc hay đại lễ hay tiệc hoàng gia để nói lên sự thết đãi long trọng của gia chủ hay của nhà vua.

Trong video suy niệm về dụ ngôn này, mời bạn sẽ tìm hiểu xem mỗi nhân vật trong dụ ngôn diễn tả điều gì và bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta để trở thành môn đệ Chúa trong cuộc sống bây giờ.

Nếu Chúa là chủ trong câu chuyện và bữa đại tiệc là Nước Trời, thì tại sao những khách được mời lại từ chối? Có phải họ là người xấu chăng? Họ chỉ là người có những ưu tiên không đúng. Kết quả là Chúa sai tôi tớ mình đi mời những người không còn gì để mất: Người nghèo, người tàn tật, người mù và người què.

Rồi Chúa như ông chủ tiệc tống cổ người không mặc lễ phục ra ngoài, ra khỏi cộng đồng. Những người này không có dính bén tới tài sở hữu hay những gì thuộc thế giới vật chất lôi cuốn họ xa rời Thiên Chúa.

Những câu Phúc Âm tiếp theo dụ ngôn đại tiệc này cắt nghĩa thêm ý nghĩa của câu chuyện là phải biết cái gì là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống: Đó là nước trời chứ không là của cái vật chất chóng qua.

“Vì thế, không ai trong các ông có thể làm môn đệ tôi nếu không biết từ bỏ tài sản mình có” (Luca 14.33).

Những câu tiếp nối câu chuyện ngụ ngôn này giải thích thêm ý nghĩa của câu chuyện: “Vì vậy, không ai trong các ngươi có thể trở thành môn đồ của ta nếu các ngươi không từ bỏ mọi tài sản của mình.” (Lc 14,33)

Khi đọc dụ ngôn này, chúng ta hãy tự hỏi:

  • Chúng ta có đặt ưu tiên nào lên trên mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa không?
  • Ai là đầy tớ, người hầu trong cuộc sống của chúng ta?
  • Làm sao có thể giống như những người đầy tớ, dám xả thân kêu mời người vào dự tiệc nước trời không?

The Parable of the Great Feast Explained

The Parable of the Great Feast (Luke 14:15-24)
What is the meaning of the Parable of the Great Feast (a.k.a. Banquet, Dinner, Supper, etc.) for us today? In this video reflection on the parable, you will find out what each person in the parable represents and the lesson Jesus teaches us about becoming disciples today.

If God is the master in the story and the great feast is the Kingdom of heaven, then why would the invited guests decline the invitation? It isn’t that they were bad people; they just had the wrong priorities. As a result, God sends his servant to invite people who have nothing to lose: the poor, crippled, blind, and lame. Then he sends them to the outcasts of the community. These people have no attachments to possessions or things of this world that pull them away from God.

The verses that follow this parable further explain the meaning of the story:

“So therefore, none of you can become my disciple if you do not give up all your possessions.” (Lk 14:33)

As we read this parable, let us ask ourselves:

  • Do we place any priorities above our relationship with God?
  • Who are the servants in our lives?
  • How can we be like the servants, inviting others to join the feast?

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: