Biểu tượng Alpha và Omega trong Kinh Thánh | Sổ tay Giáo Lý Viên

2084

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Những mẫu tự Hy Lạp Alpha (Α or α) và Omega (Ω or ω) được sử dụng thường xuyên trong nghệ thuật kiến trúc của Giáo Hội làm biểu tượng cho Chúa Giêsu Kitô. Thực sự, những mẫu tự Alpha và Omega biểu tượng cho Chúa Giêsu đến từ Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu tuyên bố được ghi trong sách Khải Huyền rằng “Ta chính là Alpha và Omega, là Thủy Chung, là khởi đầu và là kết thúc (Khải Huyền 22:13) (Cũng nên xem thêm Khải Huyền 1:8,21:6)

Alpha là vần đầu trong 24 chữ cái của Hy Lạp và Omega là vần cuối cùng. Ý nghĩa của biểu tượng nầy nhằm tuyên xưng Thiên Chúa thường hằng. Thiên Chúa có ba ngôi vị, nhưng chỉ có một Chúa. (Thần học bằng tiếng Việt gọi là: Tam Vị Nhất Thể hay Ba Ngôi một Chúa). Thiên Chúa thường hằng hay vĩnh hằng tức hiện hữu từ khởi đầu tức Alpha và luôn hiện hữu gọi là Omega. Thiên Chúa là Thủy và Chung, là đầu và là kết thúc. Khi chúng ta dùng biểu tượng Alpha và Omega nầy áp dụng cho Chúa Giêsu, chúng ta tuyên xưng thiên tính nơi Ngài.

Do đó Alpha và Omega thường xuyên được mô tả song song với biểu tượng Chi-Rho, là hai mẫu tự trong Hy Ngữ biểu tượng Chúa Kitô mà chúng ta đã biết.

Dẫn giải thêm:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEJw5udafbwNj1zKFnb1VNcX2tLd8-XmmDYw&usqp=CAU

  • Thuỵ Sĩ làm đồng hồ lấy tên hiệu Omega để nói lên tính cách bền bỉ vô tận của đồng hồ.

  • Ở Ý có hiệu xe FIAT, lấy từ lời xin vâng của Đức Mẹ khi truyền tin, để nói rằng xe hiệu FIAT luôn làm bài lòng người sử dụng.

The Meaning of the Alpha and Omega Symbols in the Bible

The Greek letters alpha (Α or α) and omega (Ω or ω) are often used as symbols for Jesus Christ in church art and architecture. In fact, the alpha and omega are one of the symbols for Jesus that comes straight out of the Bible. Jesus said in the book of Revelation: “I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end” (Revelation 22:13). (See also Revelation 1:8, 21:6)

Alpha is the first letter of the Greek alphabet and omega is the last letter of the Greek alphabet. The meaning of this symbol, therefore, refers to God’s eternity. God is three persons, but one God (a Trinity). God always existed in the beginning (alpha) and will always exist (omega). God is the first and the last. By applying this symbol to Jesus, we express the divinity of the Son of God. The alpha and omega symbol is often depicted along with the Chi-Rho symbol, which are the first two Greek letters of “Christ.”

Transparent Alpha And Omega Png - Alpha Omega Church Symbol, Png Download - kindpnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Alpha_omega_Mercer_Tile.jpghttps://jeshua21.files.wordpress.com/2012/07/alpha-omega.pnghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxmM0DD2HgUMHl2MOHGlbOCRRLXNNcrVuy9A&usqp=CAUhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/19/Catholic.gif

*** ***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: