Tháng Tám năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1840

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nghệ sĩ.
Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, biết dùng tài năng của họ để giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo.

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

DL

AL

Màu lễ phục

 Ngày lễ

1-8

10 Tr Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Tv 102,6-7.8-9.10-11.12-13; [ngoài KT]; Mt 13,36-43.

2

11 X Thứ Tư. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Tv 98,5.6.7.9; Ga 15,15b; Mt 13,44-46.

3

12 X Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Tv 83,3.4.5-6a+8a.11; x. Cv 16,14b; Mt 13,47-53.

4

13 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Tv 80,3-4.5-6ab.10-11ab; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.

5

14 X Thứ Bảy đầu tháng. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Tv 66,2-3.5.7-8; Mt 5,10; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; ; Lc 11,28; Lc 11,27-28).

6

15 Tr CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; Tv 96,1-2.5-6.9 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,5c ; Mt 17,1-9.

7

16 X Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Thánh vịnh tuần II. Ds 11,4b-15; Tv 80,12-13.14-15.16-17; Mt 4,4; Mt 14,13-21  hay Mt 14,22-36.

8

17 Tr Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Tv 50,3-4.5-6ab.6cd-7.12-13; Ga 1,49b; Mt 14,22-36  hay Mt 15,1-2.10-14.

9

18 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Ds 13,1-2.25—14,1.26a-29a.34-35; Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23; Lc 7,16; Mt 15,21-28.

10

19 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.

11

20 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Tv 76,12-13.14-15.16+21; Mt 5,10; Mt 16,24-28.

12

21 X Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.47+51; x. 2 Tm 1,10; Mt 17,14-20.

13

22 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,9a.11-13a; Tv 84,9ab+10.11-12.13-14; Rm 9,1-5; x.Tv 129,5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

14

23 Đ Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
  Chiều: Lễ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2 ; Tv 131,6-7.9-10.13-14 ; 1 Cr 15,54b-57 ; Lc 11,28 ; Lc 11,27-28 .

15

24 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab ; Tv 44,10.11.12.16 ; 1 Cr 15,20-27 ; [ngoài KT]; Lc 1,39-56 .

16

25 X Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Tv 65,1-3a.5+8.16-17; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.

17

26 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Tv 113A,1-2.3-4.5-6; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.

18

27 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Tv 135,1-3.16-18.21-22+24; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.

19

28 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Tv 15,1-2a+5.7-8.11; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.

20

29 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Tv 66,2-3.5.6+8; Rm 11,13-15.29-32; x.Mt 4,23; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

21

30 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Tv 105,34-35.36-37.39-40.43ab+44; Mt 5,3; Mt 19,16-22.

22

1-7 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Tv 84,9.11-12.13-14; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
  (hay lễ về Đức Mẹ: Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38).

23

2 X Thứ Tư. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Dt 4,12; Mt 20,1-16.

24

3 Đ Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.

25

4 X Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ruth 1,1.3-6.14b-16.22; Tv 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9bc-10; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.

26

5 X Thứ Bảy. Ruth 2,1-3.8-11; 4,13-17; Tv 127,1b-2.3.4.5; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.

27

6 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2b-3.6+8; Rm 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Mônica).

28

7 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 1,1-5.8b-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; Ga 10,27; Mt 23,13-22.

29

8 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết. Lễ nhớ. 1 Tx 2,1-8; Tv 138,1-3.4-6; Dt 4,12; Mt 23,23-26.
  (hay lễ về thánh Gioan Tẩy Giả: Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17; Mt 5,10; Mc 6,17-29).

30

9 X Thứ Tư. 1 Tx 2,9-13; Tv 138,7-8.9-10.11-12ab; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32.

31

10 X Thứ Năm. 1 Tx 3,7-13; Tv 89,3-4.12-13.14+17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.