Tháng Sáu Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1848

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

THÁNG SÁU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia.
Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết kiên quyết chấm dứt việc buôn bán vũ khí đã biến nhiều người vô tội thành nạn nhân của nó.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

DL AL Màu
lễ phục
 NGÀY LỄ
1-6 7 Đ Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a+5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
2 8 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
3 9 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5+7; Ga 16,7+13; Ga 21,20-25.
  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ) St 11,1-9; Tv 103,1-2.24+35.27-28.29b-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.
4 10 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1+24.29-30.31+34; 1 Cr 12,3b-7.12-13; [ngoài KT]; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

5 11 Đ Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. Hc 17,20-24; Tv 31,1-2.5.6.7; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27.
6 12 X Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Hc 35,1-12; Tv 49,5-6.7-8.14+23; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.
7 13 X Thứ Tư. Hc 36,1.4-5a.10-17; Tv 78,8.9.11+13; Mc 10,45; Mc 10,32-45.
8 14 X Thứ Năm. Hc 42,15-25; Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 8,12; Mc 10,46-52.
9 15 X Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Hc 44,1.9-13; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.
10 16 X Thứ Bảy. Hc 51,12cd-20; Tv 18,8.9.10.11; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
11 17 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52.53.54.55; 2 Cr 13,11-13; x.Kh 1,8; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
12 18 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
13 19 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
14 20 X Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
15 21 X Thứ Năm. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab+10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
16 22 X Thứ Sáu. 2 Cr 4,7-15; Tv 115,10-11.15-16.17-18; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
17 23 X Thứ Bảy. 2 Cr 5,14-21; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
18 24 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51; Ga 6,51-58.
19 25 X Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). Thánh vịnh tuần III. 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
20 26 X Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
21 27 Tr Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
22 28 X Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
23 29 Tr Thứ Sáu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; Tv 102,1-2.3-4.[6-7.] 8+10; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30.
24 1-6 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1-3.13-14.14-15; Cv 13,22-26; S; Lc 1,57-66.80. (Không cử hành lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ).
25 2 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14+17.33-35; Rm 5,12-15; Ga 15,26b-27a; Mt 10,26-33.
26 3 X Thứ Hai. St 12,1-9; Tv 32,12-13.18-19.20+22; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
27 4 X Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
28 5 Đ Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.
  Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ) Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; S; Ga 21,15-19.
29 6 Đ Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; S; Mt 16,13-19.
30 7 X Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Tr). St 17,1.9-10.15-22; Tv 127,1-2.3.4-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4.