Tháng Chín năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1559

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo xứ.

Xin cho các giáo xứ của chúng ta, được cổ vũ bởi tinh thần truyền giáo, trở nên nơi truyền bá đức tin và  biểu lộ đức ái.

DL

AL

Màu lễ phục

 Ngày lễ

1-9

11

X Thứ Sáu đầu tháng. 1 Tx 4,1-8; Tv 96,1+2b.5-6.10.11-12; Lc 21,36; Mt 25,1-13.

2

12

X Thứ Bảy đầu tháng. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC. 1 Tx 4,9-11; Tv 97,1.7-8.9; Ga 13,34; Mt 25,14-30.

3

13

X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; Rm 12,1-2; x.Ep 1,17-18; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

4

14

X Thứ Hai. 1 Tx 4,13-18; Tv 95,1+3.4-5.11-12.13; x. Lc 4,18; Lc 4,16-30.

5

15

X Thứ Ba. 1 Tx 5,1-6.9-11; Tv 26,1.4.13-14; Lc 7,16; Lc 4,31-37.

6

16

X Thứ Tư. Cl 1,1-8; Tv 51,10.11; Lc 4,18; Lc 4,38-44.

7

17

X Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Tv 97,2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 4,19; Lc 5,1-11.

8

18

Tr Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a hay  Rm 8,28-30; Tv 12,6ab.6c ; [ngoài KT]; Mt 1,1-16.18-23 hay 1,18-23.

9

19

X Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Tv 53,3-4.6+8; Ga 14,6; Lc 6,1-5.

10

20

X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 13,8-10; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.

11

21

X Thứ Hai. Cl 1,24—2,3; Tv 61,6-7.9; Ga 10,27; Lc 6,6-11.

12

22

X Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Tv 144,1b-2.8-9.10-11; x. Ga 15,16; Lc 6,12-19.

13

23

Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Tv 144,2-3.10-11.12-13ab; Lc 6,23ab; Lc 6,20-26.

14

24

Tr Thứ Năm. THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Tv 77,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; [ngoài KT]; Ga 3,13-17.

15

25

Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. 1 Tm 1,1-2.12-14; Tv 15,1b-2a+5.7-8.11; x. Ga 17,17b.17a; Lc 6,39-42.
  hay lễ về Đức Mẹ: Ds 21,4b-9; Tv 77,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; [ngoài KT]; Ga 3,13-17.

16

26

Đ Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 1,15-17; Tv 112,1b-2.3-4.5a+6-7; Ga 14,23; Lc 6,43-49.

17

27

X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,30—28,7; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Rm 14,7-9; Ga 13,34; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

18

28

X Thứ Hai. 1 Tm 2,1-8; Tv 27,2.7.8-9; Ga 3,16; Lc 7,1-10.

19

29

X Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Tm 3,1-13; Tv 100,1b-2ab.2cd-3ab.5.6; Lc 7,16; Lc 7,11-17.

20

1-8

Đ Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 3,14-16; Tv 110,1-2.3-4.5-6; x. Ga 6,63c.68c; Lc 7,31-35.

21

2

Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; [ngoài KT]; Mt 9,9-13.

22

3

X Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Tv 48,6-7.8-10.17-18.19-20; x. Mt 11,25; Lc 8,1-3.

23

4

Tr Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1 Tm 6,13-16; Tv 99,1b-2.3.4.5; x. Lc 8,15; Lc 8,4-15.

24

5

X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Tv 144,2-3.8-9.17-18; Pl 1,20c-24.27a; x.Act 16,14b; Mt 20,1-16a.

25

6

X Thứ Hai. Er 1,1-6; Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 5,16; Lc 8,16-18.

26

7

X Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Lc 11,28; Lc 8,19-21.

27

8

Tr Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Tob 13,2.3-4a.6.7.10 [Vulg.]; Mc 1,15; Lc 9,1-6.

28

9

X Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; Ga 14,6; Lc 9,7-9.

29

10

Tr Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 hay  Kh 12,7-12a; Tv 137,1-2ab.2cde-3.4-5 ; Tv 102,21 ; Ga 1,47-51 .

30

11

Tr Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Gr 31,10.11-12ab.13; x. 2 Tm 1,10; Lc 9,43b-45.