Tháng Chín năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1677

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo xứ.

Xin cho các giáo xứ của chúng ta, được cổ vũ bởi tinh thần truyền giáo, trở nên nơi truyền bá đức tin và  biểu lộ đức ái.

DL

AL

Màu lễ phục

 Ngày lễ

1-9

11

XThứ Sáu đầu tháng. 1 Tx 4,1-8; Tv 96,1+2b.5-6.10.11-12; Lc 21,36; Mt 25,1-13.

2

12

XThứ Bảy đầu tháng. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC. 1 Tx 4,9-11; Tv 97,1.7-8.9; Ga 13,34; Mt 25,14-30.

3

13

XCHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; Rm 12,1-2; x.Ep 1,17-18; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

4

14

XThứ Hai. 1 Tx 4,13-18; Tv 95,1+3.4-5.11-12.13; x. Lc 4,18; Lc 4,16-30.

5

15

XThứ Ba. 1 Tx 5,1-6.9-11; Tv 26,1.4.13-14; Lc 7,16; Lc 4,31-37.

6

16

XThứ Tư. Cl 1,1-8; Tv 51,10.11; Lc 4,18; Lc 4,38-44.

7

17

XThứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Tv 97,2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 4,19; Lc 5,1-11.

8

18

TrThứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a hay  Rm 8,28-30; Tv 12,6ab.6c ; [ngoài KT]; Mt 1,1-16.18-23 hay 1,18-23.

9

19

XThứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Tv 53,3-4.6+8; Ga 14,6; Lc 6,1-5.

10

20

XCHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 13,8-10; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.

11

21

XThứ Hai. Cl 1,24—2,3; Tv 61,6-7.9; Ga 10,27; Lc 6,6-11.

12

22

XThứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Tv 144,1b-2.8-9.10-11; x. Ga 15,16; Lc 6,12-19.

13

23

TrThứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Tv 144,2-3.10-11.12-13ab; Lc 6,23ab; Lc 6,20-26.

14

24

TrThứ Năm. THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Tv 77,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; [ngoài KT]; Ga 3,13-17.

15

25

TrThứ Sáu. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. 1 Tm 1,1-2.12-14; Tv 15,1b-2a+5.7-8.11; x. Ga 17,17b.17a; Lc 6,39-42.
 hay lễ về Đức Mẹ: Ds 21,4b-9; Tv 77,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; [ngoài KT]; Ga 3,13-17.

16

26

ĐThứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 1,15-17; Tv 112,1b-2.3-4.5a+6-7; Ga 14,23; Lc 6,43-49.

17

27

XCHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,30—28,7; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Rm 14,7-9; Ga 13,34; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

18

28

XThứ Hai. 1 Tm 2,1-8; Tv 27,2.7.8-9; Ga 3,16; Lc 7,1-10.

19

29

XThứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Tm 3,1-13; Tv 100,1b-2ab.2cd-3ab.5.6; Lc 7,16; Lc 7,11-17.

20

1-8

ĐThứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 3,14-16; Tv 110,1-2.3-4.5-6; x. Ga 6,63c.68c; Lc 7,31-35.

21

2

ĐThứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; [ngoài KT]; Mt 9,9-13.

22

3

XThứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Tv 48,6-7.8-10.17-18.19-20; x. Mt 11,25; Lc 8,1-3.

23

4

TrThứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1 Tm 6,13-16; Tv 99,1b-2.3.4.5; x. Lc 8,15; Lc 8,4-15.

24

5

XCHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Tv 144,2-3.8-9.17-18; Pl 1,20c-24.27a; x.Act 16,14b; Mt 20,1-16a.

25

6

XThứ Hai. Er 1,1-6; Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 5,16; Lc 8,16-18.

26

7

XThứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Lc 11,28; Lc 8,19-21.

27

8

TrThứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Tob 13,2.3-4a.6.7.10 [Vulg.]; Mc 1,15; Lc 9,1-6.

28

9

XThứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; Ga 14,6; Lc 9,7-9.

29

10

TrThứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 hay  Kh 12,7-12a; Tv 137,1-2ab.2cde-3.4-5 ; Tv 102,21 ; Ga 1,47-51 .

30

11

TrThứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Gr 31,10.11-12ab.13; x. 2 Tm 1,10; Lc 9,43b-45.