Tháng Bảy năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1305

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu sa ngã.

Xin cho những anh chị em của chúng ta đã xa rời đức tin được tái khám phá sự gần gũi yêu thương của Chúa và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

 

DL

AL Màu lễ phục
 

1-7

8 X Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50+53.54-55; Mt 8,17; Mt 8,5-17.

2

9 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; 1 Pr 2,9; Mt 10,37-42.

3

10 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 116,1bc.2; Ga 20,29; Ga 20,24-29.

4

11 X Thứ Ba. Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Tv 25,2-3.9-10.11-12; Tv 129,5; Mt 8,23-27.

5

12 X Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20a; Tv 33,7-8.10-11.12-13; Gc 1,18; Mt 8,28-34.

6

13 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1b-19; Tv 113B,1-2.3-4.5-6.8-9; 2 Cr 5,19; Mt 9,1-8.

7

14 X Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Tv 105,1b-2.3-4a.4b-5; Mt 11,28; Mt 9,9-13.

8

15 X Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Tv 134,1b-2.3-4.5-6; Ga 10,27; Mt 9,14-17.

9

16 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13-14; Rm 8,9.11-13; x.Mt 11,25; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).

10

17 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Tv 90,1-2.3-4.14-15ab; x. 2 Tm 1,10; Mt 9,18-26.

11

18 Tr Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,23-33; Tv 16,1b.2-3.6-7ab.8b+15; Ga 10,14; Mt 9,32-38.

12

19 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Tv 32,2-3.10-11.18-19; Mc 1,15; Mt 10,1-7.

13

20 X Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Mc 1,15; Mt 10,7-15.

14

21 X Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40; Ga 16,13a; 14,26d; Mt 10,16-23.

15

22 Tr Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Tv 104,1-2.3-4.6-7; 1 Pr 4,14; Mt 10,24-33.

16

23 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Tv 64,10.11.12-13.14; Rm 8,18-23; [ngoài KT]; Mt 13,1-23 hay 13,1-9. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô).

17

24 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 5,10; Mt 10,34—11,1.

18

25 X Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Tv 68,3.14.30-31.33-34; Tv 94,8; Mt 11,20-24.

19

26 X Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Tv 102,1b-2.3-4.6-7; x. Mt 11,25; Mt 11,25-27.

20

27 X Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Tv 104,1+5.8-9.24-25.26-27; Mt 11,28; Mt 11,28-30.

21

28 X Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10—12,14; Tv 115,12-13.15+16bc.17-18; Ga 10,27; Mt 12,1-8.

22

29 Tr Thứ Bảy. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.[1] Dc 3,1-4b hay  2 Cr 5,14-17; Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 ; [ngoài KT]; Ga 20,1-2.11-18 .

23

1-6n X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Tv 85,5-6.9-10.15-16; Rm 8,26-27; x.Mt 11,25; Mt 13,24-43 hay 13,24-30. (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

24

2 X Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Xh 15,1bc-2.3-4.5-6; Tv 94,8; Mt 12,38-42.

25

3 Đ Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Tv 125,1bc-2ab.2cd-3.4-5.6; Ga 15,16; Mt 20,20-28.

26

4 Tr Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 16,1-5.9-15; Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28; [ngoài KT]; Mt 13,1-9.

27

5 X Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Mt 11,25; Mt 13,10-17.

28

6 X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Tv 18,8.9.10.11; x. Lc 8,15; Mt 13,18-23.

29

7 Tr Thứ Bảy. Thánh Martha. Lễ nhớ. Xh 24,3-8; Tv 49,1b-2.5-6.14-15; Gc 1,21bc; Mt 13,24-30.
  hay lễ về thánh Martha: 1 Ga 4,7-16; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ga 8,12; Ga 11,19-27 hay  Lc 10,38-42.

30

8 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 1 V 3,5.7-12; Tv 118,57+72.76-77.127-128.129-130; Rm 8,28-30; x.Mt 11,25; Mt 13,44-52 hay 13,44-46. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

31

9 Tr Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Tv 105,19-20.21-22.23; Gc 1,18; Mt 13,31-35.

[1] ĐTC Phanxicô quyết định nâng Lễ thánh nữ Maria Magđalêna từ bậc Lễ nhớ bắt buộc (Memorial) lên bậc Lễ kính (Festum) (Thông cáo của Bộ Phụng Tự, ngày 10/06/2016).