Tháng Bảy năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1382

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu sa ngã.

Xin cho những anh chị em của chúng ta đã xa rời đức tin được tái khám phá sự gần gũi yêu thương của Chúa và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

 

DL

ALMàu lễ phục
 

1-7

8XThứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50+53.54-55; Mt 8,17; Mt 8,5-17.

2

9XCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; 1 Pr 2,9; Mt 10,37-42.

3

10ĐThứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 116,1bc.2; Ga 20,29; Ga 20,24-29.

4

11XThứ Ba. Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Tv 25,2-3.9-10.11-12; Tv 129,5; Mt 8,23-27.

5

12XThứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20a; Tv 33,7-8.10-11.12-13; Gc 1,18; Mt 8,28-34.

6

13XThứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1b-19; Tv 113B,1-2.3-4.5-6.8-9; 2 Cr 5,19; Mt 9,1-8.

7

14XThứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Tv 105,1b-2.3-4a.4b-5; Mt 11,28; Mt 9,9-13.

8

15XThứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Tv 134,1b-2.3-4.5-6; Ga 10,27; Mt 9,14-17.

9

16XCHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13-14; Rm 8,9.11-13; x.Mt 11,25; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).

10

17XThứ Hai. St 28,10-22a; Tv 90,1-2.3-4.14-15ab; x. 2 Tm 1,10; Mt 9,18-26.

11

18TrThứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,23-33; Tv 16,1b.2-3.6-7ab.8b+15; Ga 10,14; Mt 9,32-38.

12

19XThứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Tv 32,2-3.10-11.18-19; Mc 1,15; Mt 10,1-7.

13

20XThứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Mc 1,15; Mt 10,7-15.

14

21XThứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40; Ga 16,13a; 14,26d; Mt 10,16-23.

15

22TrThứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Tv 104,1-2.3-4.6-7; 1 Pr 4,14; Mt 10,24-33.

16

23XCHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Tv 64,10.11.12-13.14; Rm 8,18-23; [ngoài KT]; Mt 13,1-23 hay 13,1-9. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô).

17

24XThứ Hai. Xh 1,8-14.22; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 5,10; Mt 10,34—11,1.

18

25XThứ Ba. Xh 2,1-15a; Tv 68,3.14.30-31.33-34; Tv 94,8; Mt 11,20-24.

19

26XThứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Tv 102,1b-2.3-4.6-7; x. Mt 11,25; Mt 11,25-27.

20

27XThứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Tv 104,1+5.8-9.24-25.26-27; Mt 11,28; Mt 11,28-30.

21

28XThứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10—12,14; Tv 115,12-13.15+16bc.17-18; Ga 10,27; Mt 12,1-8.

22

29TrThứ Bảy. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.[1] Dc 3,1-4b hay  2 Cr 5,14-17; Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 ; [ngoài KT]; Ga 20,1-2.11-18 .

23

1-6nXCHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Tv 85,5-6.9-10.15-16; Rm 8,26-27; x.Mt 11,25; Mt 13,24-43 hay 13,24-30. (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

24

2XThứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Xh 15,1bc-2.3-4.5-6; Tv 94,8; Mt 12,38-42.

25

3ĐThứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Tv 125,1bc-2ab.2cd-3.4-5.6; Ga 15,16; Mt 20,20-28.

26

4TrThứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 16,1-5.9-15; Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28; [ngoài KT]; Mt 13,1-9.

27

5XThứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Mt 11,25; Mt 13,10-17.

28

6XThứ Sáu. Xh 20,1-17; Tv 18,8.9.10.11; x. Lc 8,15; Mt 13,18-23.

29

7TrThứ Bảy. Thánh Martha. Lễ nhớ. Xh 24,3-8; Tv 49,1b-2.5-6.14-15; Gc 1,21bc; Mt 13,24-30.
 hay lễ về thánh Martha: 1 Ga 4,7-16; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ga 8,12; Ga 11,19-27 hay  Lc 10,38-42.

30

8XCHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 1 V 3,5.7-12; Tv 118,57+72.76-77.127-128.129-130; Rm 8,28-30; x.Mt 11,25; Mt 13,44-52 hay 13,44-46. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

31

9TrThứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Tv 105,19-20.21-22.23; Gc 1,18; Mt 13,31-35.

[1] ĐTC Phanxicô quyết định nâng Lễ thánh nữ Maria Magđalêna từ bậc Lễ nhớ bắt buộc (Memorial) lên bậc Lễ kính (Festum) (Thông cáo của Bộ Phụng Tự, ngày 10/06/2016).