Tháng Ba Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1935

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giê-su, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con Bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

1-3 4 Tm Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18 and 2 Cr 5,20—6,2; Tv 50,3-4.5-6ab.12-13.14+17; x. Tv 95,8; Mt 6,1-6.16-18.

LƯU Ý:
* Về luật giữ chay và kiêng thịt

  1. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
  2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
  3. Luật kiêng thịt “Buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

  1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
  2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
  3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
  4. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được nhờ những người không có chức thánh giúp xức tro.
2 5 Tm Thứ Năm đầu tháng. Đnl 30,15-20; Tv 1,1-2.3.4+6; Mt 4,17; Lc 9,22-25.
3 6 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Is 58,1-9a; Tv 50,3-4.5-6ab.18-19; x. Am 5,14; Mt 9,14-15.
4 7 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô (Tr). Is 58,9b-14; Tv 85,1-2.3-4.5-6; Ed 33,11; Lc 5,27-32.

Trong các Chúa nhật Mùa Chay, không được cử hành Thánh lễ an táng.

5 8 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Tv 50,3-4.5-6.12-13.14+17; Rm 5,12-19 hay 5,12.17-19; Mt 4,4b; Mt 4,1-11.
6 9 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Tv 18,8.9.10.15; 2 Cr 6,2b; Mt 25,31-46.
7 10 Tm Thứ Ba. Thánh nữ Fêlicita và thánh nữ Perpêtua, tử đạo (Đ). Is 55,10-11; Tv 33,4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 4,4b; Mt 6,7-15.
8 11 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr). Gn 3,1-10; Tv 50,3-4.12-13.18-19; Ge 2,12-13; Lc 11,29-32.
9 12 Tm Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Et C,12.14-16.23-25; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; Tv 50,12a+14a; Mt 7,7-12.
10 13 Tm Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Tv 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ed 18,31; Mt 5,20-26.
11 14 Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Tv 118,1-2.4-5.7-8; 2 Cr 6,2b; Mt 5,43-48.
12 15 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a; Tv 32,4-5.18-19.20+22; 2 Tm 1,8b-10; x.Mt 17,5; Mt 17,1-9.
13 16 Tm Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Tv 77,8.9.11+13; x. Ga 6,63c+68c; Lc 6,36-38.
14 17 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Tv 49,8-9.16bc-17.21+23; Ed 18,31; Mt 23,1-12.
15 18 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Tv 30,5-6.14.15-16; Ga 8,12; Mt 20,17-28.
16 19 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Tv 1,1-2.3.4+6; x. Lc 8,15; Lc 16,19-31.
17 20 Tm Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục (Tr). St 37,3-4.12-13a.17b-28a; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Ga 3,16; Mt 21,33-43.45-46.
18 21 Tm Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,18; Lc 15,1-3.11-32.
19 22 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 5,1-2.5-8; x.Ga 4,42+15; Ga 4,5-42 hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42. [Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria dời sang ngày thứ Hai 20-3].
20 23 Tr Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27.29; Rm 4,13.16-18.22; S; Mt 1,16.18-21.24a hay Lc 2,41-51a.
21 24 Tm Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Tv 24,4-5ab.6+7bc.8-9; Ge 2,12-13; Mt 18,21-35. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Tv 94,1-2.6-7ab.7c-9; ; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42.
22 25 Tm Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Tv 147,12-13.15-16.19-20; x. Ga 6,63c+68c; Mt 5,17-19.
23 26 Tm Thứ Năm. Thánh Tubiriô Môgrôvêjô, giám mục (Tr). Gr 7,23-28; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Ge 2,12-13; Lc 11,14-23.
24 27 Tm Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17; Mt 4,17; Mc 12,28b-34.
25 28 Tr Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; S; Lc 1,26-38.

LƯU Ý:
Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

26 29 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41 hay 9,1.6-9.13-17.34-38.
27 30 Tm Thứ Hai. Is 65,17-21; Tv 29,2+4.5-6.11-12a+13b; Am 5,14; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Tv 25,1.7-8a.8b-9abc.13-14; ; Ga 8,12; Ga 9,1-41.
28 1-3 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Tv 45,2-3.5-6.8-9; Tv 50,12a+14a; Ga 5,1-3a.5-16.
29 2 Tm Thứ Tư. Is 49,8-15; Tv 144,8-9.13cd-14.17-18; Ga 11,25a+26; Ga 5,17-30.
30 3 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Tv 105,19-20.21-22.23; Ga 3,16; Ga 5,31-47.
31 4 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Tv 33,17-18.19-20.21+23; Mt 4,4b; Ga 7,1-2.10.25-30.