Lịch Phụng Vụ Tháng Năm 2019 năm C

2385

THÁNG NĂM

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo hội ở châu Phi, qua sự cam kết của các thành viên, được nên hạt giống hiệp nhất trong Giáo hội và là dấu chỉ hy vọng cho lục địa này.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

1-5 27 Tr Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).
2 28 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Tv 33,2 và 9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
3 29 Đ Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.
4 30 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
5 1-4 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27-32.40b-41; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Kh 5,11-14; [ngoài KT]; Ga 21,1-19 (hay 21,1-14).
6 2 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
7 3 Tr Thứ Ba. Cv 7,51—8,1a; Tv 30,3cd-4.6 và 7b và 8a.17 và 21ab; Ga 6,35ab; Ga 6,30-35.
8 4 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
9 5 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
10 6 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
11 7 Tr Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
12 8 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 13,14.43-52; Tv 99,1-2.3.5; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,14; Ga 10,27-30. (Không cử hành lễ Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo).
13 9 Tr Thứ Hai. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria).
14 10 Đ Thứ Ba. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.
15 11 Tr Thứ Tư. Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
16 12 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25 và 27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
17 13 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
18 14 Tr Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
19 15 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21-27; Tv 144,8-9.10-11.12-13; Kh 21,1-5a; Ga 13,34; Ga 13,31-33a.34-35.
20 16 Tr Thứ Hai. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
21 17 Tr Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
22 18 Tr Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.
23 19 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
24 20 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
25 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
26 22 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ Thánh Phillipphê Nêri, linh mục).
27 23 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
28 24 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
29 25 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
30 26 Tr Thứ Năm. Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.
31 27 Tr Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.