Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2019 năm C

1796

THÁNG MỘT

Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin, theo gương của Đức Maria và đáp lời kêu gọi của Chúa để loan truyền niềm vui của Tin Mừng cho thế giới.

1-1 26 Tr Thứ Ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.


LƯU Ý 9:

Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Một:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
  2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
2 27 Tr Thứ Tư. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.
3 28 Tr Thứ Năm đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).
4 29 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.
5 30 Tr Thứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 3,11-21; Tv 99,1b-2.3.4.5; [ngoài KT]; Ga 1,43-51.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

6 1-12 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12.
7 2 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 3,22—4,6; Tv 2,7bc-8.10-12a; x. Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25.
8 3 Tr Thứ Ba. 1 Ga 4,7-10; Tv 71,1-2.3-4.7-8; Lc 4,18; Mc 6,34-44.
9 4 Tr Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Tv 71,1-2.10.12-13; x. 1 Tm 3,16; Mc 6,45-52.
10 5 Tr Thứ Năm. 1 Ga 4,19—5,4; Tv 71,1-2.14 và 15bc.17; Lc 4,18; Lc 4,14-22a.
11 6 Tr Thứ Sáu. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mt 4,23; Lc 5,12-16.
12 7 Tr Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Mt 4,16; Ga 3,22-30.
13 8 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tv 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29b-30 (hay Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10,34-38); x. Lc 3,16; Lc 3,15-16.21-22.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ (I).

14 9 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6; Tv 96,1 và 2b.6 và 7c.9; Mc 1,15; Mc 1,14-20.
15 10 X Thứ Ba. Dt 2,5-12; Tv 8,2ab và 5.6-7.8-9; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21b-28.
16 11 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
17 12 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 3,7-14; Tv 94,6-7c.8-9.10-11; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
18 13 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Tv 77,3 và 4bc.6c-7.8; Lc 7,16; Mc 2,1-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
19 14 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Tv 18,8.9.10.15; Lc 4,18; Mc 2,13-17.
20 15 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5; Tv 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10; 1 Cr 12,4-11; x. 2 Tx 2,14; Ga 2,1-11 *. (Không cử hành lễ Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo).
21 16 Đ Thứ Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 5,1-10; Tv 109,1.2.3.4; Dt 4,12; Mc 2,18-22.
22 17 X Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 6,10-20; Tv 110,1-2.4-5.9 và 10c; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.
23 18 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Tv 109,1.2.3.4; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.
24 19 Tr Thứ Năm. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 7,25—8,6; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
25 20 Tr Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
26 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10; Lc 4,18; Lc 10,1-9.
27 22 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; Tv 18,8.9.10.15; 1 Cr 12,12-30 (hay 12,12-14.27); Lc 4,18cd; Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ).
28 23 Tr Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 9,15.24-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.
29 24 X Thứ Ba. Dt 10,1-10; Tv 39,2 và 4ab.7-8a.10.11; x. Mt 11,25; Mc 3,31-35.
30 25 X Thứ Tư. Dt 10,11-18; Tv 109,1.2.3.4; [ngoài KT]; Mc 4,1-20.
31 26 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; Tv 118,105; Mc 4,21-25.