Lịch Phụng Vụ Tháng Chín 2018 năm B

1433

Peter Tâm Thành biên soạn

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo xứ.

Xin cho các giáo xứ của chúng ta, được cổ vũ bởi tinh thần truyền giáo, trở nên nơi truyền bá đức tin và  biểu lộ đức ái.

DL

AL

Màu
lễ phục

 Ngày lễ

1-9 22 X Thứ Bảy đầu tháng. 1 Cr 1,26-31; Tv 32,12-13.18-19.20-21; Ga 13,34; Mt 25,14-30.
2 23 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14,2-3a.3b-4a.4b-5; Gc 1,17-18.21b-22.27; Gc 1,18; Mc 7,1-8.14-15.21-23. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
3 24 Tr Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 2,1-5; Tv 118,97.98.99.100.101.102; x. Lc 4,18; Lc 4,16-30.
4 25 X Thứ Ba. 1 Cr 2,10b-16; Tv 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14; Lc 7,16; Lc 4,31-37.
5 26 X Thứ Tư. 1 Cr 3,1-9; Tv 32,12-13.14-15.20-21; Lc 4,18; Lc 4,38-44.
6 27 X Thứ Năm đầu tháng. 1 Cr 3,18-23; Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6; Mt 4,19; Lc 5,1-11.
7 28 X Thứ Sáu đầu tháng. 1 Cr 4,1-5; Tv 36,3-4.5-6.27-28.39-40; Ga 8,12; Lc 5,33-39.
8 29 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a hay  Rm 8,28-30; Tv 12,6ab.6c; [ngoài KT]; Mt 1,1-16.18-23 hay 1,18-23.
9 30 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Tv 145,6c-7.8-9a.9b-10; Gc 2,1-5; x. Mt 4,23; Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, linh mục).
10 1-8 X Thứ Hai. 1 Cr 5,1-8; Tv 5,5-6.7.12; Ga 10,27; Lc 6,6-11.
11 2 X Thứ Ba. 1 Cr 6,1-11; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; x. Ga 15,16; Lc 6,12-19.
12 3 X Thứ Tư. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1 Cr 7,25-31; Tv 44,11-12.14-15.16-17; Lc 6,23ab; Lc 6,20-26.
13 4 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 8,1b-7.11-13; Tv 138,1b-3.13-14ab.23-24; 1 Ga 4,12; Lc 6,27-38.
14 5 Tr Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Tv 77,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; [ngoài KT]; Ga 3,13-17.
15 6 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. 1 Cr 10,14-22; Tv 115,12-13.17-18; Ga 14,23; Lc 6,43-49. (hay lễ về Đức Mẹ: Dt 5,7-9; Tv 30,2-3b.3cd-4.5-6.15-16.20; [ngoài KT]; Ga 19,25-27 hay Lc 2,33-35).
16 7 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 50,4-9a; Tv 114,1-2.3-4.5-6.8-9; Gc 2,14-18; Gl 6,14; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo).
17 8 X Thứ Hai. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 Cr 11,17-26.33; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; Ga 3,16; Lc 7,1-10.
18 9 X Thứ Ba. 1 Cr 12,12-14.27-31a; Tv 99,1b-2.3.4.5; Lc 7,16; Lc 7,11-17.
19 10 X Thứ Tư. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Cr 12,31—13,13; Tv 32,2-3.4-5.12 và 22; x. Ga 6,63c.68c; Lc 7,31-35.
20 11 Đ Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Cr 15,1-11; Tv 117,1b-2.16ab và 17.28; Mt 11,28; Lc 7,36-50.
21 12 Đ Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; [ngoài KT]; Mt 9,9-13.
22 13 X Thứ Bảy. 1 Cr 15,35-37.42-49; Tv 55,10c-12.13-14; x. Lc 8,15; Lc 8,4-15.
23 14 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Tv 53,3-4.5.6-8; Gc 3,16—4,3; x. 2 Tx 2,14; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ Thánh Piô Pietrelcina, linh mục).
24 15 X Thứ Hai. Cn 3,27-34; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Mt 5,16; Lc 8,16-18. (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Tv 135,1.4-6.7-9; x. Mt 11,25; Mc 10,13-16).
  Thứ Hai. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Tv 135,1.4-6.7-9; x. Mt 11,25; Mc 10,13-16.
25 16 X Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Tv 118,1.27.30.34.35.44; Lc 11,28; Lc 8,19-21.
26 17 X Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9; Tv 118,29.72.89.101.104.163; Mc 1,15; Lc 9,1-6.
27 18 Tr Thứ Năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11; Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17bc; Ga 14,6; Lc 9,7-9.
28 19 X Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Gv 3,1-11; Tv 143,1b và 2abc.3-4; Mc 10,45; Lc 9,18-22.
29 20 Tr Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 hay  Kh 12,7-12a; Tv 137,1-2ab.2cde-3.4-5; Tv 102,21; Ga 1,47-51.
30 21 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Tv 18,8.10.12-13.14; Gc 5,1-6; x. Ga 17,17b.a; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).