Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 19/09/2022

Tin xem nhiều

Ông Louis Nhiệm nhận ơn lành Cha Diệp chuyển cầu | Xin Cha chuyển...

Xin mời thưởng thức những câu chuyện rất thật: Xin Cha chuyển cầu 4: Ông Louis Nhiệm, quê Hoà Thành,  tin tưởng và nhận được ơn lành...

Thứ Sáu, ngày 12.06 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Thử Thách Đức Tin | Lm. Peter Trần Thế Tuyên JCD

Năm 2014, có dịp sang học ở Roma, có lần đi ngang Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, tôi thấy có một nhóm người...

Thứ Hai, ngày 03.05, Thánh PhilipPhê và GiaCôBê, Tông Đồ | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương chân...

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô | Tri Khoan chuyển ngữ

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: Những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội Marinella Bandini | 21/03/21 Nhà thờ Chặng đàng Ngày 32: Hai...