Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 2

711

Những điều trông thấy dạy tôi sống đời 2
Xa gần tình người Việt Nam ở hải đảo Guam.
Xin mời thưởng thức để đễ có dịp ăn chay đền tội. Mại dzô!


Xem lại: Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 1