Đồng hành 28 | Cố gắng tự lập | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

44

Cố gắng tự lập. Tôi thấy chúng ta tức là rất nhiều người, dường như tùy thuộc sự giúp đỡ từ bên ngoài Việt Nam khá nhiều. Mỗi năm, Việt Nam nhận tiền trợ cấp khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Không có gì xấu hổ nếu chúng ta thật sự nghèo và xin giúp đỡ. Tuy nhiên có những thiếu thốn nghèo khổ do chúng ta thiếu cố gắng tự sinh tồn. Tôi nghe một chủ gia nói “Nhậu líp ba ga! Sợ gì! Để rồi bảo mấy đứa gửi về”. Phải nói: “Thật là ác!” Ở nước ngoài làm sao có tiền gửi về cho gia đinh nếu không đi làm hay tiết kiệm gói ghém từng chút. Hãy thương lấy chính mình và hãy thương bà con mình ở nước ngoài: Khổ cực lắm! Xin đừng cậy dựa mà hãy cố gắng tự lập.

TTTuyen