Xin Cha chuyển cầu số 35 | Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp

1640

Clip video do những người thọ ơn Cha Trương Bửu Diệp ở Montreal thực hiện. Kỷ thuật quay Video không cao, nhưng rất cao tình thương yêu Cha Diệp cũng như rất cao sự trung thực với những ơn lành đã nhận được từ Chúa qua lời khấn nguyện xin ơn với Cha Diệp.