Xin cầu nguyện cho 2 Tân Chức ở Canada

826

Bạn bè thân hữu gần xa,
Những anh em chủng sinh được bảo lãnh sang tu học ở Canada
thường gặp nhiều khó khăn: Xa gia đình, ngôn ngữ, học hành, thiếu thốn…
Họ cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của tất cả những ai dù quen biết hay không quen biết.

Hai anh em chủng sinh sắp lãnh nhận tác vụ phó tế ở Canada:

Thầy PHÊRÔ LÊ VĂN NGỮ
5.6.2018 St. Boniface, Winnipeg Manitoba, Canada
Thầy VŨ VĂN CHÍNH
29.6.2018 Regina, SK. Canada

Xin thông báo để cầu nguyện cho tân chức.

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên