Ngay lập tức ngừng lại những bất bình dù là nhỏ | Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.02.2017

1106

Vatican | Tiếng Việt