Lịch Phụng Vụ tháng Sáu năm 2024 B | Tâm Thành biên soạn

67

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Ý CẦU NGUYỆN: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LY HƯƠNG

Xin cho những người tị nạn chiến tranh hoặc đói khổ, bị buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy sự chào đón và cơ hội sống mới ở đất nước mà họ tìm đến.

DL          AL         Màu lễ phục

1-625-4ĐThứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Gđ 17.20b-25; Tv 62,2.3-4.5-6; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
226TrCHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊNMÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Tv 115,12-13.15-16.17-18; Dt 9,11-15; Ga 6,51; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).
327ĐThứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Pr 1,2-7; Tv 90,1-2.14-15ab.15c-16; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12.
428XThứ Ba. 2 Pr 3,12-15a.17-18; Tv 89,2.3-4.10.14 và 16; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
529ĐThứ Tư. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-3.6-12; Tv 122,1b-2ab.2cdef; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
61-5XThứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2 Tm 2,8-15; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
72TrThứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Hs 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab (hay 1 Ga 4,10b); Ga 19,31-37. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
83TrThứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
94XCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Cr 4,13—5,1; Ga 12,31b-32; Mc 3,20-35. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).
105XThứ Hai. 1 V 17,1-6; Tv 120,1bc-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
116ĐThứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 1 V 17,7-16; Tv 4,2-3.4-5.7b-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16 (hay lễ về thánh tông đồ: Cv 11,21b-26; 13,1-3; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13).
127XThứ Tư. 1 V 18,20-39; Tv 15,1-2ab.4.5ab và 8.11; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
138TrThứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 18,41-46; Tv 64,10.11.12-13; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
149XThứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
1510XThứ Bảy. 1 V 19,19-21; Tv 15,1b-2a và 5.7-8.9-10; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
1611XCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2 Cr 5,6-10; [ngoài KT]; Mc 4,26-34.
1712XThứ Hai. 1 V 21,1-16; Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
1813XThứ Ba. 1 V 21,17-29; Tv 50,3-4.5-6ab.11 và 16; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
1914XThứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 V 2,1.6-14; Tv 30,20.21.24; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
2015XThứ Năm. Hc 48,1-14; Tv 96,1-2.3-4.5-6.7; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
2116TrThứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 V 11,1-4.9-18.20; Tv 131,11.12.13-14.17-18; Mt 5,3; Mt 6,19-23.
2217XThứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Sb 24,17-25; Tv 88,4-5.29-30.31-32.33-34; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.
2318XCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Cr 5,14-17; Lc 7,16; Mc 4,35-41. Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.
2419TrThứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢLễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
2520XThứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Tv 47,2-3ab.3cd-4.10-11; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
2621XThứ Tư. 2 V 22,8-13; 23,1-3; Tv 118,33.34.35.36.37.40; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.
2722XThứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 V 24,8-17; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Ga 14,23; Mt 7,21-29.
2823ĐThứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 V 25,1-12; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Mt 8,17; Mt 8,1-4. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.
2924ĐThứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
3025XCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; 2 Cr 8,7.9.13-15; x. 2 Tm 1,10; Mc 5,21-43 (hay 5,21-24.35-43 *). (Không cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma).

 

Tâm Thành biên soạn