Lễ Giỗ năm thứ 73 Cha PX. Trương Bửu Diệp tại Nam Úc

750

Xem hình lễ giỗ Cha Diệp