Lễ Các Đẳng tại Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

872

Ảnh Franc Lee