Colombia: Đức Thánh Cha dâng Lễ kính Thánh nô lệ của người nô lệ, Medellin 09.09.2017

973

Vatican – Tiếng Việt