Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro – Năm A

1298
Mùa chay, Thứ Tư Lễ Tro
Những việc đạo đức phải lo hàng ngày:
Bố thí, cầu nguyện, ăn chay.
Sám hối, xưng tội, ăn ngay ở lành.
Bố thì, kín đáo, chân thành
Không cần loan báo rõ rành phô trương.
Cầu nguyện khói dán bích chương
Đóng cửa phòng lại, Chúa thương đủ rồi.
Ăn chay cũng kín đáo thôi
Mặt mày sáng sủa miệng môi tươi cười
Thiên Chúa thầu suốt mười mươi
Trả công khen thưởng cho đời của con.
Mùa chay dâng chút lòng son:
Xét mình, nhận lỗi: lo toan bạc tiền.
Xin cho sống thánh sống hiền:
Hãm mình cầu nguyện như kiềng ba chân.
Amen