Bài giảng Chúa Nhật 5 Phục Sinh

1290
Đừng xao xuyến các con ơi!
Nhà Cha nhiều chỗ nhiều nơi đã dành
Thầy đi dọn chỗ ngon lành
Rồi trở lại đón đồng hành nhà Cha
Thầy trò không thể lìa xa
Đường đi, chỗ ở, có Cha, có Thầy
Đường đi, chân lý, là Thầy
Sự Thật, sự sống, ngoài Thầy không ai.
Cha và Thầy, không phải hai
Thấy Cha hiện hữu, nếu ai thấy Thầy.
Nội tại là như thể vầy:
Thầy làm, Thầy nói, Cha Thầy bảo, sai.
Tin thầy sẽ tốt sẽ hay
Làm nhiều việc lớn không ai dễ làm.
Ngôn hành không phải người phàm
Thiên Chúa hiện hữu sẽ làm thay cho. Amen
oOo

Xin mời thưởng thức XIN CHA CHUYỂN CẦU SỐ 23
và nhớ cầu nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp được nhanh chóng hơn..

Cũng xin mời vào website: truongbuudiepapt.com
để đọc và nghe Lời Chúa mỗi ngày.
Nghe để ngủ ngon theo phương dược MƯA DẦM THẤM ĐẤT.
Cầu chúc