Thứ Sáu Ngày 6 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giê-su | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

1109

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc: Br 1,15-22


Tin mừng:
Lc 10,13-16

 

Ca nhập lễ: (Tv 32, 11.19)
Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Cha nhân ái khôn lường, xin dùng sức mạnh của Con Một Chúa củng cố tâm hồn chúng con. Xin cho ngọn lửa vẫn thiêu đốt Thánh Tâm Người cũng thiêu đốt tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ nên giống Người hơn nữa, và đáng hưởng hạnh phúc Người đã đem lại cho chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thầy đến muôn thuở muôn đời.

Bài đọc: Br 1,15-22
Chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, và đã bất tuân.
Lời Chúa trong sách Ba-rúc.
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, quả là Đấng công minh; còn chúng tôi những người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng, vì tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi. Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. Cho nên như sự việc xảy ra hôm nay đây những bất hạnh và lới nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố, ngày Người đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chungcứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 78, 1-2.3-5.8.9
Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.

1/  Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn; tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi cho dã thú.

2/  Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thoá mạ người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Ðến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Ðến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa?

3/  Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.

4/ Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.

Tung hô Tin Mừng: x.Tv 94,8ab
Alleluia. Alleluia. Ngày hôm nay, anh em chớ cừng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Alleluia.

Tin mừng: Lc 10,13-16
Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả mà Chúa đã ban cho chúng con chính Con Một Chúa. Xin cho chúng con được kết hợp với Người để của lễ chúng con dâng đáng được Chúa thương tình chấp nhận. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ:  (Ga 7,37-38)
Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự sống”.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào bí tích tình yêu. Xin cho chúng con ngay từ cõi đời này được nên giống Con Một Chúa để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được chung hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.