Thứ Ba 02.07.2024 | Lời Chúa năm B

60

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 Tại đây

Bài đọc:   Am 3,1-8;4,11-12
Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?

Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt.
Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập. Lời ấy nói rằng: Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Hai người có đồng hành được chăng, nếu đã không hẹn với nhau từ trước? Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi? Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không, nếu nó không vồ được mồi? Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì? Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai hoạ xảy ra trong thành, lẽ nào lại không có Đức Chúa? Vì Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? … Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra; các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta –sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng: Mt 8,23-27
Đức Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Các ông ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Đó là lời Chúa.

Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d’étonnement et disaient: «Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent?» (Mt 8, 23-27)