Tháng Tám năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1880

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nghệ sĩ.
Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, biết dùng tài năng của họ để giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo.

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

DL

AL

Màu lễ phục

 Ngày lễ

1-8

10TrThứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Tv 102,6-7.8-9.10-11.12-13; [ngoài KT]; Mt 13,36-43.

2

11XThứ Tư. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Tv 98,5.6.7.9; Ga 15,15b; Mt 13,44-46.

3

12XThứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Tv 83,3.4.5-6a+8a.11; x. Cv 16,14b; Mt 13,47-53.

4

13TrThứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Tv 80,3-4.5-6ab.10-11ab; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.

5

14XThứ Bảy đầu tháng. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Tv 66,2-3.5.7-8; Mt 5,10; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; ; Lc 11,28; Lc 11,27-28).

6

15TrCHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; Tv 96,1-2.5-6.9 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,5c ; Mt 17,1-9.

7

16XThứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Thánh vịnh tuần II. Ds 11,4b-15; Tv 80,12-13.14-15.16-17; Mt 4,4; Mt 14,13-21  hay Mt 14,22-36.

8

17TrThứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Tv 50,3-4.5-6ab.6cd-7.12-13; Ga 1,49b; Mt 14,22-36  hay Mt 15,1-2.10-14.

9

18XThứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Ds 13,1-2.25—14,1.26a-29a.34-35; Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23; Lc 7,16; Mt 15,21-28.

10

19ĐThứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.

11

20TrThứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Tv 76,12-13.14-15.16+21; Mt 5,10; Mt 16,24-28.

12

21XThứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.47+51; x. 2 Tm 1,10; Mt 17,14-20.

13

22XCHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,9a.11-13a; Tv 84,9ab+10.11-12.13-14; Rm 9,1-5; x.Tv 129,5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

14

23ĐThứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
 Chiều: Lễ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2 ; Tv 131,6-7.9-10.13-14 ; 1 Cr 15,54b-57 ; Lc 11,28 ; Lc 11,27-28 .

15

24TrThứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab ; Tv 44,10.11.12.16 ; 1 Cr 15,20-27 ; [ngoài KT]; Lc 1,39-56 .

16

25XThứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Tv 65,1-3a.5+8.16-17; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.

17

26XThứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Tv 113A,1-2.3-4.5-6; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.

18

27XThứ Sáu. Gs 24,1-13; Tv 135,1-3.16-18.21-22+24; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.

19

28XThứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Tv 15,1-2a+5.7-8.11; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.

20

29XCHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Tv 66,2-3.5.6+8; Rm 11,13-15.29-32; x.Mt 4,23; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

21

30TrThứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Tv 105,34-35.36-37.39-40.43ab+44; Mt 5,3; Mt 19,16-22.

22

1-7TrThứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Tv 84,9.11-12.13-14; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38).

23

2XThứ Tư. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Dt 4,12; Mt 20,1-16.

24

3ĐThứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.

25

4XThứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ruth 1,1.3-6.14b-16.22; Tv 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9bc-10; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.

26

5XThứ Bảy. Ruth 2,1-3.8-11; 4,13-17; Tv 127,1b-2.3.4.5; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.

27

6XCHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2b-3.6+8; Rm 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Mônica).

28

7TrThứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 1,1-5.8b-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; Ga 10,27; Mt 23,13-22.

29

8TrThứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết. Lễ nhớ. 1 Tx 2,1-8; Tv 138,1-3.4-6; Dt 4,12; Mt 23,23-26.
 (hay lễ về thánh Gioan Tẩy Giả: Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17; Mt 5,10; Mc 6,17-29).

30

9XThứ Tư. 1 Tx 2,9-13; Tv 138,7-8.9-10.11-12ab; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32.

31

10XThứ Năm. 1 Tx 3,7-13; Tv 89,3-4.12-13.14+17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.