Tháng Mười năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

2064

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

Ý cầu nguyện: Cầu cho công nhân và những người thất nghiệp.

Xin cho quyền lợi của giới công nhân được kính trọng và bảo vệ, và xin cho những người thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích xã hội.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng và suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và hãy thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

LƯU Ý:

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

DL

AL

Màu  
lễ phục

 Ngày lễ

1-10

12

XCHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Tv 24,4-5.6-7.8-9; Pl 2,1-11 hay 2,1-5; Ga 10,27; Mt 21,28-32.

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4-1991]: Cv 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

2

13

TrThứ Hai. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Tv 101,16-18.19-21.29+22-23; Mc 10,45; Lc 9,46-50.
 hay lễ về các thiên thần: Xh 23,20-23; Tv 90,1-2.3-4ab.4c-6.10-11; Tv 102,21; Mt 18,1-5.10.

3

14

XThứ Ba. Dcr 8,20-23; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Mc 10,45; Lc 9,51-56.

4

15

TrThứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Nkm 2,1-8; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Pl 3,8-9; Lc 9,57-62.
 hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Tv 135,1.4-6.7-9; x.Mt 11,25; Mc 10,13-16.

5

16

XThứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Tv 18,8.9.10.11; Mc 1,15; Lc 10,1-12.

6

17

XThứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Br 1,15-22; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Tv 94,8; Lc 10,13-16.

7

18

TrThứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Br 4,5-12.27-29; Tv 68,33-35.36-37; ; x. Mt 11,25; Lc 10,17-24.

(hay lễ về Đức Mẹ: Cv 1,12-14 hay Gl 4,4-7; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38).

8

19

XCHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7; Tv 79,9+12.13-14.15-16.19-20; Pl 4,6-9; x.Ga 15,16; Mt 21,33-43.

9

20

XThứ Hai. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêonarđô, linh mục (Tr). Gn 1,1—2,2.11; Gn 2,3.4.5.8; Ga 13,34; Lc 10,25-37.

10

21

XThứ Ba. Gn 3,1-10; Tv 129,1b-2.3-4ab.7-8; Lc 11,28; Lc 10,38-42.

11

22

XThứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Tv 85,3-4.5-6.9-10; Rm 8,15bc; Lc 11,1-4.

12

23

XThứ Năm. Ml 3,13-20b; Tv 1,1-2.3.4+6; x. Cv 16,14b; Lc 11,5-13.

13

24

XThứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Tv 9A,2-3.6+16.8-9; Ga 12,31b-32; Lc 11,15-26.

14

25

XThứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Tv 96,1-2.5-6.11-12; Lc 11,28; Lc 11,27-28.

15

26

XCHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Is 25,6-10a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Pl 4,12-14.19-20; x.Ep 1,17-18; Mt 22,1-14 hay 22,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

16

27

XThứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Tv 97,1bcde.2-3ab.3cd-4; Tv 94,8; Lc 11,29-32.

17

28

ĐThứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Tv 18,2-3.4-5; Dt 4,12; Lc 11,37-41.

18

29

TrThứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17b; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 15,16; Lc 10,1-9.

19

30

XThứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 3,21-30; Tv 129,1b-2.3-4.5-6ab; Ga 14,6; Lc 11,47-54.

20

1-9

XThứ Sáu. Rm 4,1-8; Tv 31,1b-2.5.11; Tv 32,22; Lc 12,1-7.

21

2

XThứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Tv 104,6-7.8-9.42-43; Ga 15,26b.27a; Lc 12,8-12.

22

3

XCHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. Is 45,1.4-6; Tv 95,1+3.4-5.7-8.9-10; 1 Tx 1,1-5b; Pl 2,15d-16a; Mt 22,15-21. Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

23

4

XThứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 1,69-70.71-72.73-75; Mt 5,3; Lc 12,13-21.

24

5

XThứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; Lc 21,36; Lc 12,35-38.

25

6

XThứ Tư. Rm 6,12-18; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 24,42a.44; Lc 12,39-48.

26

7

XThứ Năm. Rm 6,19-23; Tv 1,1-2.3.4+6; Pl 3,8-9; Lc 12,49-53.

27

8

XThứ Sáu. Rm 7,18-25a; Tv 118,66.68.76.77.93.94; x. Mt 11,25; Lc 12,54-59.

28

9

ĐThứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 18,2-3.4-5; [ngoài KT]; Lc 6,12-19.

29

10

XCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II. Xh 22,20-26; Tv 17,2-3a.3b-4.47+51; 1 Tx 1,5c-10; Ga 14,23; Mt 22,34-40.

30

11

XThứ Hai. Rm 8,12-17; Tv 67,2+4.6-7ab.20-21; Ga 17,17b.17a; Lc 13,10-17.

31

12

XThứ Ba. Rm 8,18-25; Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6; x. Mt 11,25; Lc 13,18-21.