Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

1471

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

Thiên sứ báo tin mục đồng
Hài nhi bọc tã nằm trong máng bò
Rủ nhau đêm tối lò dò
Y chang Thánh Tử ngủ khò bình an.
Chuyện lạ kỳ diệu hết can:
Vì thiên sứ bảo: Đến hang chiên bò
Lằng nghe Mẹ giữ bo bo
Trong lòng, suy gẫm, lắng lo, ân cần.
Dâng con đền Thánh đến gần
Cắt bì thủ tục, thiên thần đặt tên
Giêsu lệnh báo từ trên
Thiên Chúa cứu độ là tên Chúa Trời
Năm mới đang đến trong đời
Hai ngàn mươi bảy Chúa Trời giáng lâm
Ơn Chúa cộng với quyết tâm:
Bình an, bác ái, phương châm cuộc đời. Amen
Đính kèm bài suy niệm
TỪ TRÊN THÁNH GIÁ số 8
Xin download trước và nhắp chuộc 2 lần trên hình loa,
nơi bản văn đã download sẽ có nhạc. Hy vọng lắm thay!
Xin Chúa chúc lành
TTT