Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm A

1339
Thân phận làm Đấng Cứu Thế
Giêrusalem, Tư Tế hành hình.
Thập giá gánh lấy tội tình
Như chiên sát tế chương trình ngàn xưa.
Phêrô can gián thân thưa:
Đau khổ, chết chóc không ưa chút nào!
Satan! cút lại đằng sau!
Phàm nhân không biết Trời Cao nhiệm mầu.
Môn đệ theo Chúa hàng đầu:
Là phải từ bỏ mưu cầu lợi danh
Đừng ham phú quí đua tranh
Vác lấy Thánh Giá, màu xanh cho đời.
Dù cho vật đổi sao dời
Xin hãy ghi khắc những lời Thầy ban:
Bám ghì! sợ mất, bất an
Cho đi! vững bước hành trang về Trời.
Amen

Xin mời thưởng thức

XIN CHA CHUYỂN CẦU số 33

Chuyện có thật:
Ông Bà Sung và Mỹ Hạnh
nhận được ơn lành Chúa qua lời cầu bàu của Cha PX. Trương Bửu Diệp.
Kính mời
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên