Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm A

2523

Miền Xêsa-rêa Phi-lip-phê
Hỏi xem dân chúng bình phê thế nào?
Mù mờ thiên hạ bảo nhau:
Là Gioan Tẩy Giả chém đầu trước đây.

Kẻ khác thành thật giải bày:
Ê-lia lừng lẫy đoạ đày ngày xưa
Kẻ khác mạnh mẽ thân thưa:
Gêrêmia đau khổ ngày xưa trở về.

Sau khi nghe ngóng mọi bề
Các con đoán định xem Thấy là ai?
Phê-rô mau mắn đáp ngay:
Ki-tô, Thiên Chúa , Ngôi Hai làm người.

Theo Chúa nhất quyết một lời:
Giê-su Thiên Chúa, Con Trời giáng lâm.
Dù cho bắt bớ giam cầm
Chúa sinh, Chúa cứu, nhất tâm tôn thờ.
Amen

ooo

Xin mời thưởng thức XIN CHA CHUYỂN CẦU số 32
do anh chị Bảng và Thuỷ làm chứng về ơn lành, ơn lạ
được Chúa ban qua lời cầu bàu của Cha Diệp.

Lm. Tuyên