Bài giảng Chúa Nhật XVIII Quanh Năm A

1207
Thấy dân chúng, Chúa xót thương
Bệnh tật chữa lành, muôn phương tìm đến
Chúa giảng, muôn lòng mộ mến.
Quên nơi hoang địa, chiều đến phải về.
Phương cách êm thắm mọi bề
Là cho giải tán đi về lo thân
Chúa rằng: Hãy cho họ ăn
Thưa Thầy: Hai cá, bánh năm! THẤM GÌ!
Ngước mắt chúc tụng, thầm thì
Bánh cá phân phát ai thì ăn no.
Phép lạ hoá bánh thật to!
Nuôi người theo Chúa quên lo dạ dày.
Chúa là lương thực no đầy
Là bánh hằng sống phô bày tình thương.
Hỡi người đói khát lạc đường
Đến với Thánh Thể thần lương cuộc đời.
Amen
oOo

oOo
Xin mời thưởng thức: XIN CHA CHUYỂN CẦU số 28 về:
Nhận định của Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, Cha Tổng đại diện Giáo Phận Cần Thơ,
Cha Giám Đốc Chủng Viện Thánh Quí Cái Răng Cần Thơ
và là Cha Chưởng Lý trong tiến trình tuyên thánh Cha PX. TBD. từ tháng 8. 2011.
Xin thông cảm cho một người rất ít biết về kỷ thuật làm Video Clip… nhưng lại ham làm… để cống hiến những sự thật về án tuyên thánh mà người khác không có cơ hội để cống hiến. Xin mời xài tạm và châm chước cho những yếu kém kỷ thuật nầy.
Lm. Tuyên