Bài giảng Chúa Nhật XVII Quanh Năm A

1119
Nước trời, kho báu trong ruộng
Có người tìm được, không muộn tính ngay
Bán hết sản nghiệp trong tay
Mua lấy thửa ruộng vận may kho tàng.
Ngọc quí, giá trị ngàn vàng
Phú thương tìm được không màng thứ chi
Gia sản bán hết tiếc gì
Mua viên ngọc quí còn gì hay hơn.
Hàng ngày xin Chúa ban ơn
Nước trời kho báu quí hơn bạc vàng
Nước trời hạnh phúc thiên đàng
Hy sinh tất cả không màng lợi danh
Người đời chụp giật khôn lanh
Tiền bạc của cải hôi tanh cuộc đời
Toan tính toàn chuyện xa vời
Khó tàng quí báu: NƯỚC TRỜI MAI SAU.
Amen

Ngày 23.7 tôi một mình dâng lễ trước tượng Cha Diệp ở nhà khách Chủng viện để tạ ơn Chúa vì hồ sơ tuyên thánh của Cha PX. TBD đã đến Rôma.
Xin mời hiệp ý tạ ơn.
Cha Tuyên