Bài giảng Chúa Nhật XII Quanh Năm A

1177
Chúng con đừng sợ những ai
Giết được thân xác “bó tay” phần hồn.
Bắt bớ! Đừng có bồn chồn
Thế quyền bạo lực trường tồn hay sao?
Lời Chúa phải được giảng rao
Ban ngày, nghe rõ, trên cao mái nhà.
Chim sẻ có giá huống là
Chúng con rao giảng Lời Cha trên trời.
Đừng sợ thế lực phần đời
Đao to búa lớn một thời mà thôi.
Tóc con Cha đếm cả rồi
Một sợi rơi xuống không rời mắt Cha.
Cuộc sống thừ thách phong ba
Chứng nhân kiên vững danh Cha loan truyền
Ngày sau Thiên Chúa uy quyền
Rộng tay ôm lấy kẻ nguyền tín trung. Amen
oOo

Xin mời thưởng thức bài TỪ GIÒNG MÁU ANH HÙNG
do Cha Gioan Trần Anh Thư sáng tác dịp phong chừc Đức Cha Hiếu ngày 13.1.2010