Bài giảng Chúa Nhật X Quanh Năm B

759

1. Bài giảng dạng Video

Tóm ý:

Tiếng tăm đồn thổi kéo lôi
Đám đông tuôn đến ôi thôi đầy nhà
Bà con thân tộc lo xa
E rằng mất trí bôn ba tim về 

Luật sĩ xuyên tạc trăm bề
“Hắn dùng quỉ cả mà tề quỉ con!”
Làm sao giải thích cho ngon:
Một nhà quỉ cả quỉ con bất đồng? 

Các ông phạm thượng cứng lòng
Thiên Chúa mà lại vào tròng quỉ ma?
Tội nầy không thể thứ tha.
Phạm đến Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần. 

Mẹ Thầy thăm viếng ngại ngần
Đứng xa nhìn thấy chưa gần được con.
Xin hãy ghi tạc lòng son:
Ai nghe lời Chúa bà con họ hàng.
Amen.

CHÚA NHẬT X QUANH NĂM
Sách Sáng Thế Ký 3, 9-15;
Thứ Thánh Phaolô gửi Corintô 2 Cr 4, 13  –  5, 1
và Phúc Âm Mc. 3, 20-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Ngài mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”. Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

I. Giáo huấn Phúc Âm:

Chúa Giêsu xuất hiện:
Rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ là một tuyên bố rõ ràng rằng:
Nước Thiên Chúa thống trị, qui tụ tất cả những ai lắng nghe lời Chúa thành bà con họ hàng.

II. Vấn nạn Phúc Âm:

Quỉ Bêêlgiêbul
Phúc Âm Nhất Lãm nhiều lần đề cập đến tên quỉ mang tên Bêêlgiêbul

Matcô 3.22 “Và những ký lục từ Yêrusalem xuống thì bảo: “Ông ấy có Bêelzêbul”, và: “Ông ta nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ!”

Luca 11.15 và 18-19: “15 Nhưng có ít kẻ trong họ nói: “Ông ta nhờ Bêelzêbul, đầu mục của quỉ, mà trừ quỉ”.18 Và nếu Satan chia bè chống lại với mình, thì làm sao nước của nó sẽ vững được?… vì các ngươi nói Ta nhờ Bêelzêbul mà trừ quỉ, thì bè phái các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ? Bởi đó chính họ sẽ xét xử các ngươi. 19 Nếu Ta nhờ Bêelzêbul mà trừ quỉ, thì bè phái các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ? Bởi đó chính họ sẽ xét xử các ngươi.

Matthêô 10.25; 12.24: “Môn đồ được như thầy, và tôi tớ được như chủ là đủ rồi. Nếu chúng đã gọi chủ nhà là Bêelzêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài” – Biệt phái nghe được thì nói: “Ông ấy trừ quỉ được chẳng qua là nhờ Bêelzêbul, đầu mục các quỉ!”

Bêêlgiêbul chính là Satan, là quỉ cả. Chúa Giêsu khi bị gán là bị Bêêlgiêbul nhập và hướng dẫn thì Ngài đã trả lời bằng cách là dung từ Satan như sau: “Satan lại trừ Satan làm sao được?….. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong.

Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”.

Tại sao nói Chúa bị Bêêlgiêbul ám thì lại phạm đến Chúa Thánh Thần và tội nầy không được tha?

Nói Chúa bị quỉ Bêêlgiêbul ám và dung quyền của quỉ mà trừ bệnh tật là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần.

Vì xúc phạm đến Thiên Tính của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Ngài thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh thần như trong Luca 1.26-38.

“Thần khí Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền” như trong Luc. 4.18; Isaia 61.

Xúc phạm đến thiên tính của Chúa Giêsu là xúc phạm đến mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Xin dùng một cách chửi của người Việt Nam để cất nghĩa: “Đồ chó đẻ!” tức coi Cha mẹ của người nầy là chó. Người Do Thái nói Chúa Giêsu là quỉ, tức coi Thiên Chúa là tà thần. Phạm thượng không tha thứ được.

Tại sao mọi tội được tha, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Muốn tha tôi phải ăn năn hối lỗi và xin được tha. Tội phạm thượng là tội kiêu ngạo như thần dữ “đảo chánh” hạ bệ Chúa để làm chúa tể vũ trụ. Satan bị phạt! Người phạm thượng giống như Satan là chốpi bỏ, chống lại Thiên Chúa, không qui phục Thiên chúa nên sẽ bị phạt.

“Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta” Khi nói thế có phải Chúa coi thường Đức Mẹ và anh em bà con Chúa không? 

Tôi không nghĩ rằng: Khi mang thai và sinh ra Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã hiểu thấu tường tận về Chúa Giêsu cũng như về vai trò làm Mẹ Thiên Chúa của mình. Vì Phúc Âm nói: Bà giữ kín mọi điều xảy ra và suy niệm trong lòng.

Nên khi nhận được tin con mình đang hoạt động ở xa, ngày đêm người ta kéo đến lớp xin chữa bệnh lớp tò mò điều tra tìm cách ám hại…. Đức Mẹ chắc phải sợ và cùng thân nhân đi tìm con mình xem coin ó ra sao? Chắc chắn Chúa biết Đức Mẹ thương yêu và lo lắng cho mình. Tuy nhiên, trước công chúng, Chúa luôn đặt trọng tâm vào sứ mệnh mình đang làm. Nên tùng dịp Mẹ mình và anh em đến thắm, Chúa đã mạc khải cho thấy rằng: Ngài đến để thiết lập một gia đình lớn cho toàn thể nhân loại. Gia đình nầy không dựa trên tiêu chuẩn máu huyết, nhưng trên những ai chấp nhận và tin Chúa là Thiên chúa và lắng nghe lời chân lý mang ơn cứu độ của Chúa.

Điều nầy không khó hiểu mấy với những linh mục nhiệt tâm lo truyền đạo: Những linh mục nầy vẫn yêu thương Cha Mẹ, an hem dòng họ mình… nhưng họ không còn là số một trong cuộc sống linh mục. Thật vậy, thường họ chỉ về thăm gia đình một vài ngày và không còn gánh vác hay chia sẻ tài chánh cho gia đình… Tất cả qui về công việc mục vụ và bổn phận truyền giáo. 

III. Thực hành Phúc Âm: 

Hiện tượng Ông Bà Cố nuôi

Ông Bà cố ruột: tức Cha Mẹ đẻ của linh mục. Đấng sinh thành ra linh mục thường là những bậc đạo đức và đáng kính trọng trong giáo họ. Nên chiếc khăn trắng buộc tay tân linh mục sau khi xức dầu thánh hiến được mẹ tân linh mục mở ra và giữ lấy như dấu chỉ là mẹ của linh mục khi bà chết và được phán xét nhẹ nhàng.
Tôi thấy những cha mẹ ruột của linh mục đáng được như vậy lắm. Vì họ hy sinh rất nhiều cho con mình làm linh mục phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Còn hiện tượng Ông bà Cố nuôi: Tôi thấy có mặt tốt ở chỗ là nâng đỡ những chủng sinh chưa làm linh mục hay những người đã làm linh mục rồi nhưng xa gia đình và thân nhân ruột thịt. Nâng đỡ rất cần thiết thể hiện qua lời cầu nguyện cũng như tiền bạc vật chất cho những chi tiêu cần thiết hay một chỗ tá túc cho linh mục dịp nghỉ cuối tuần hay nghỉ hè. Tôi nghĩa cách hay nhất là dừng ở chỗ: Nguồi nâng đỡ ơn thiên triệu linh mục hơn là đi xa đến cách xưng hô: Mẹ, Mợ hay Ông bà Cố… Phần nhiều người ta không đánh giá cao ở những gắn bó có vẻ “lợi dụng lẫn nhau nầy” một bên tiếng khen, một bên thì tài trợ vật chất tiền bạc. Đàng khác linh mục nghĩ thế nào khi Ông Bà Cố ruột, Cha mẹ đẻ ra mình, bây giờ biết được con mình có một cha mẹ nuôi khác xem chừng khấm khá và tiếng tăm hơn mình? Buồn hay vui hay âm thầm tủi thân.

—— —— ——

2. Bài giảng dưới dạng Audio: Download File MP3

ooo
3. Bài giảng dưới dạng Văn Bản:
Download File Word