Bài giảng Chúa Nhật VII Quanh Năm A

1264
Các con đã nghe dạy rằng:
Móc mắt! bẻ răng! công bằng, báo oán.
Đời sống hào hùng hoành tráng:
Can đảm chìa má không ngán tát nào.
Chỉ nên vổ ngực tự hào
Khi thương tha thứ kẻ nào hại ta.
Sống là nhường nhịn thứ tha.
Giống như Thiên Chúa là Cha trên trời.
Nắng mưa ơn phước cho đời
Kẻ lành người dữ được mời hưởng chung
Sống là quảng đại bao dung
Cầu nguyện cho kẻ hành hung hại mình
Cuộc sống muốn có hoà bình
Yêu thương nhường nhịn cầu xin hằng ngày:
Quên đi thù hận trong ngoài
Bình an, hạnh phúc, dọc dài, đời con.
TTT.
ooo