Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

1333

oOo
Trước khi từ giả lên trời
Chúa gặp môn đệ ban lời khuyên răn:
Quyền hành khắp cõi gian trần
Trên Trời cao thẳm trao ban cho Thầy
Các con đi làm việc nầy:
Tin Mừng rao giảng, giải bày niềm tin
Cha con và Chúa Thánh Linh
Nhân danh Ba Đấng, tái sinh nhân trần.
Dạy họ tuân giữ chuyên cần
Giáo huấn luật Chúa cho phần thiêng liêng
Dù cho Thầy có thăng thiên
Yêu thương, hiện diện, thường xuyên quan phòng
Hoả ngục cũng đừng có hòng
Giáo Hội kiên vững nhờ trông ơn Trời
Phong ba sóng gió tơi bời
Tin Mừng, chân lý,muôn đời không sai. Amen
Xin mời thưởng thức XIN CHA CHUYỂN CẦU số 25