Tự sự của Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Xin Cha chuyển cầu

1663
Bắt đầu chương trình: XIN CHA CHUYỂN CẦU
Xin cha chuyển cầu 1: Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên đi hành hương Tắc Sậy năm 1989 để xin được ra đi, làm linh mục và lo tuyên thánh Cha Diệp.
Chúa đã nhậm lời nhờ Cha Diệp chuyển cầu.