Thánh lễ hàng tuần cầu cho tiến trình Tuyên thánh

515

Thánh lễ hàng tuần cầu nguyện cho tiến trình Tuyên thánh
và cũng cầu nguyện cho quí ân nhân, quí Hội Ái Mộ có công
vận động tuyên thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp