Thánh lễ hàng tuần cầu cho án tuyên thánh và ân nhân Montreal, QC, Canada | 08.05.2020

928

Mời xem: