Thánh lễ hàng tuần cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX Diệp | 21.08.2020

47