Thánh lễ hàng tuần (06.11) cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX. Diệp

304

Nhà thờ Tắc Sậy: Nơi an nghỉ Cha PX. Trương Bửu Diệp