Sơ Maria Nguyễn Kim Ly | Xin Cha chuyển cầu 17

1199

Vài hình ảnh Dòng Chúa Quan Phòng tại Cù Lao Giêng,
nơi Sơ Maria Kim Ly đang phục vụ
Hiện trạng cơ sở nhà Dòng khi vừa được nhà cầm quyền trao trả cách đây vài năm