Ông Louis Nhiệm nhận ơn lành Cha Diệp chuyển cầu | Xin Cha chuyển cầu

1033
Xin mời thưởng thức những câu chuyện rất thật:
Xin Cha chuyển cầu 4:
Ông Louis Nhiệm, quê Hoà Thành, 
tin tưởng và nhận được ơn lành Cha Diệp chuyển cầu.
ooo