Ông Lê Hữu Danh, ông Louis Giàu, ông Ba Lập | Xin Cha chuyển cầu 19

1685

oOo

Ông Lê Văn Danh, sinh năm 1927, em rễ thứ năm của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn.
Ông là người chèo xuồng đưa Cha Diệp khi Cha Diệp đi làm lễ ở các họ đạo lẻ…

Ông Louis Nguyễn Hữu Giàu (có người còn gọi là Lê Hữu Giàu) đứng giữa.

Ông Louis Giàu sinh năm 1926 là một cựu chủng sinh TCV Cù Lao Giêng.
Cha Diệp gởi ông đi TCV Cù Lao Giêng, sau đó vào Chủng Viện Giuse
đường Cường Để Sài Gòn…

Ông Huỳnh Văn Lập, tự Ba Lập, sinh năm 1927. Ông đi Lính Pháp.