Nhân chứng sống: Bà Nguyễn Thị Thới – Bà Liền – Ông Ngô Minh Quang | Xin Cha chuyển cầu 21

1252

oOo

Bà Nguyễn Thị Thới, 94 tuổi.
Bà Liền, con dâu ông Biện Thơ
Ông Ngô Minh Quang