Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 09/02/2021

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, 28.12, các Thánh Anh Hài Tử Đạo, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Đức Ki-tô...

Thứ Hai, ngày 07 Tháng Mười, Đức Mẹ Mân Côi | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Lc 1,28.42 Xin vui mừng lên, lạy Đức Maria đầy ân...

Thứ Ba, ngày 24.03 | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán: “Hỡi những người đang khát, hãy...

Thứ Hai, ngày 20 Tháng Ba, Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a, lễ trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 Bài đọc...