Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 07/06/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm Ý: Khi Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh từ Trời hằng sống đây. Bánh ấy là thịt Ta đây Ai ăn được sống...

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2019 năm C

THÁNG TƯ Ý cầu nguyện: Cầu cho các bác sĩ và các cộng tác viên nhân đạo của họ trong các vùng chiến tranh là...

Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Hai, Lập Tông Tòa Thánh Phê rô, Lễ Kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Lc 22, 32 Chúa nói với ông Si mon Phê...

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gn 3,1-10   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Ca...

Ngày 09.02, Chúa Nhật 5 Thường niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy,...