Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 08/03/2019

Tin xem nhiều

Ngày 02 Tháng Bảy, Chúa Nhật 13 Thường Niên | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2V 4, 8-11.14-16a Bài đọc...

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng Năm, Tuần 8 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã...

Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng Mười, Thánh Phao-lô Thánh Giá, Linh Mục | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  1 Cor 2,2 Tôi đã...

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 34,1-12 Tin Mừng: Mt 18,15-20 Ca...

Ngày 03 Tháng Ba, Chúa Nhật 8 Thường Niên | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù...